Vol 2, No 1 (2018)

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum

DOI: http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v2i1


Halaman Sampul