Vol 2, No 2 (2018)

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum


Halaman Sampul