Vol 4, No 1 (2020)

HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum

DOI: http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i1


Halaman Sampul